Gwarancja Mobilności > Gwarancja > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

Gwarancja Mobilności

  • 1400x438_ADIV_P_10375.jpg
1400x438_ADIV_P_10375.jpg
content_paragraph.img.image.jpeg
Zgodnie z oczekiwaniami klientów firma AUDI AG wytwarza wysokiej jakości produkty. Opieką nad tymi produktami na całym świecie zajmuje się profesjonalna obsługa Partnerów Serwisowych Audi. Ma to na celu osiągnięcie maksymalnego zadowolenia klienta z bezawaryjnej eksploatacji samochodu.

Cieszymy się, że wybrali Państwo samochód marki Audi i zaufali jego nowoczesnym rozwiązaniom, bezpieczeństwu, jakości wykonania, niezawodności, komfortowi. Pragniemy, aby byli Państwo zadowoleni ze swojego wyboru i czuli się pewnie także w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych. W tym celu przygotowany został dla Państwa program Gwarancja Mobilności Audi.

Jest to program bezpłatnej pomocy drogowej i innych świadczeń przysługujących Użytkownikom samochodów marki Audi w razie nagłych awarii, wypadku, kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia samochodu.

W jakich sytuacjach obowiązuje Gwarancja Mobilności Audi?

content_paragraph_0.img.image.jpeg
Świadczenia w ramach programu Gwarancja Mobilności Audi pomogą Państwu w razie nagłej awarii, wypadku, kradzieży oraz w przypadkach unieruchomienia pojazdu wskutek: rozładowania akumulatora, uszkodzenia pojazdu przez gryzonie, zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia w samochodzie kluczyków służących do jego uruchomienia, przebicia opony, braku paliwa w zbiorniku pojazdu albo zatankowania niewłaściwego paliwa. Innymi słowy – w niemalże każdej nieprzewidywalnej sytuacji, która uniemożliwi Państwu kontynuację podróży samochodem. UWAGA: Program nie ma zastosowania w przypadku planowanych napraw w samochodzie.

Kto jest objęty programem Gwarancja Mobilności Audi?

content_paragraph_1.img.image.jpeg
Gwarancja Mobilności Audi obejmuje kierowcę zarejestrowanego w Polsce pojazdu oraz pasażerów odbywających (w momencie wystąpienia zdarzenia objętego programem) podróż tym pojazdem. Liczba podróżujących osób nie może być większa od dopuszczalnej dla danego pojazdu, określonej w dowodzie rejestracyjnym.

Jaki obszar obejmuje program Gwarancja Mobilności Audi?

Gwarancja Mobilności Audi zapewnia Państwu pomoc w przypadku zdarzeń powstałych na terytorium Polski oraz: Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Kto ma prawo do korzystania ze świadczeń w ramach programu Gwarancja Mobilności Audi?

content_paragraph_2.img.image.jpeg

Gwarancja Mobilności Audi obowiązuje od daty sprzedaży fabrycznie nowego samochodu przez Dealera Audi w Polsce do pierwszej inspekcji serwisowej z gwarancją mobilności, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.W kolejnych latach prawo do korzystania z programu uzależnione jest od spełnienia przez Państwa określonych warunków:
1. wykonywania okresowych, zależnych od czasu eksploatacji lub przebiegu samochodu, inspekcji serwisowych w serwisach Partnerów Serwisowych Audi w Polsce, otwierdzonych wpisem do książki serwisowej samochodu,

2. dokonywania napraw, wymiany części i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Audi AG i Partnera Serwisowego Audi.

Gwarancja Mobilności Audi udzielana jest oraz przedłużana dla usług opisanych w niniejszej broszurze każdorazowo po dokonaniu wymaganej, okresowej, zależnej od czasu eksploatacji lub przebiegu samochodu, inspekcji serwisowej w serwisach Partnera Serwisowego Audi w Polsce.

Świadczenia przysługujące w ramach programu Gwarancja Mobilności Audi

content_paragraph_3.img.image.jpeg

1. Naprawa pojazdu w miejscu zdarzenia

W przypadku zdarzenia objętego programem udzielimy pomocy najszybciej jak to będzie możliwe. Pracownik pomocy drogowej usunie przyczynę uniemożliwiającą kontynuowanie podróży i naprawi Państwa pojazd.
2. Holowanie

Jeżeli nie jest możliwa naprawa pojazdu w miejscu zdarzenia, odholujemy go do najbliższego serwisu Partnera Serwisowego Audi (zastrzegamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania).

Jeżeli Państwa samochód uległ wypadkowi na terytorium Polski, odholujemy go do dowolnego wskazanego przez Państwa Partnera Serwisowego Audi w Polsce.

3. Samochód zastępczy albo dalsza podróż albo nocleg w hotelu

Jeżeli po odholowaniu samochodu do serwisu rozpoczęto proces diagnostyczny lub brak jest części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy warsztatowej, oferujemy Państwu jedno z poniższych świadczeń.

Samochód zastępczy

Na czas potrzebny do naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż na 5 dni roboczych, udostępnimy Państwu samochód zastępczy bez limitu kilometrów.

Dalsza podróż (samolotem lub pociągiem)

Zorganizujemy i opłacimy kierowcy i pasażerom w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym dojazd pociągiem I klasy lub przelot samolotem w klasie ekonomicznej (jeśli podróż przekracza dystans 1000 km) do miejsca docelowego podróży lub do miejsca zamieszkania do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 450 EUR na osobę.

Nocleg w hotelu

Zapewnimy kierowcy i pasażerom, w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym, nocleg w hotelu kategorii nie niższej niż trzygwiazdkowej wraz ze śniadaniem na czas przeprowadzenia niezbędnych napraw, jednak nie dłużej niż na 5 dni.

4. Koszty przejazdu taksówką

W razie konieczności przejazdu taksówką pokryjemy koszty przejazdów do łącznej kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 80 EUR.

content_paragraph_5.img.image.jpeg

5. Przekazanie samochodu po naprawie

Zorganizujemy i opłacimy przekazanie naprawionego samochodu do Państwa miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 500 EUR. Świadczenie realizowane jest w formie transportu (holowania) samochodu albo pokrycia kosztów kierowcy zastępczego albo pokrycia kosztów dojazdu właściciela pojazdu do miejsca postoju samochodu publicznym środkiem transportu (dowolna klasa biletu) w tym samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli podróż przekracza dystans 1000km.
6. Dostawa Oryginalnych części Audi®

Świadczenie realizowane jest wyłącznie poza granicami Polski w sytuacji, gdy części zamienne niezbędne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne do jego naprawy nie są dostępne w miejscu wykonania naprawy. Usługa realizowana jest tylko w następstwie zdarzenia uprawniającego do skorzystania z pomocy w ramach programu Gwarancja Mobilności Audi.
Na Państwa życzenie zamówimy i dostarczymy części pod wskazany adres. Koszty zakupu części pokrywa ich odbiorca.

content_paragraph_6.img.image.jpeg

7. Nieoprocentowana pożyczka gotówkowa

Świadczenie realizowane jest wyłącznie poza granicami Polski. W sytuacji, gdy będą Państwo zobowiązani pokryć koszty naprawy, a nie będą Państwo dysponować odpowiednią ilością środków finansowych, pokryjemy koszty naprawy maksymalnie do 1000 EUR lub jej równowartość w walucie kraju, w którym naprawy były lub będą dokonane, traktując tę zapłatę jako nieoprocentowaną pożyczkę na okres do 60 dni. Po tym terminie są Państwo zobowiązani zwrócić należną kwotę wraz z odsetkowymi naliczonymi w wysokości ustawowej.
8. Zwrot kosztów pośrednich

Pokryjemy drobne koszty pośrednie, które powstały w związku z awarią Państwa samochodu (np. koszty parkingów, rozmów telefonicznych) do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 30 EUR.

9. Serwis telefoniczny

W ramach serwisu telefonicznego świadczymy na rzecz Państwa serwis awaryjny i serwis informacyjny.

Uwagi

• Samochód zastępczy użyczany jest na warunkach określonych przez podmiot świadczący usługi wynajmu pojazdów, w szczególności przy uwzględnieniu konieczności przedłożenia wymaganego zabezpieczenia za użyczany pojazd. Świadczenie samochodu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa do samochodu zastępczego.
• Samochód zastępczy oraz nocleg w hotelu są organizowane w miarę lokalnych możliwości.
• Dalsza podróż organizowana jest do jednego miejsca docelowego.
• Usługi wykraczające poza program Gwarancja Mobilności Audi mogą być świadczone na rzecz klienta wyłącznie odpłatnie.
• Program Gwarancja Mobilności Audi nie obejmuje awarii i unieruchomień pojazdu spowodowanych zamontowaniem w samochodzie innych niż Oryginalne części Audi®, jak również instalacji lub akcesoriów, na których montaż producent pojazdów i/lub Volkswagen Group Polska Sp. z o. o. nie wyraził zgody oraz w razie wystąpienia zdarzeń będących wynikiem nieprzestrzegania przez użytkownika pojazdu wymogów producenta w zakresie obowiązkowych inspekcji serwisowych lub zasad eksploatacji pojazdu.
• Program Gwarancja Mobilności Audi nie obejmuje pojazdów należących do policji, wojska lub straży granicznej.
content_paragraph_4.img.image.jpeg
Wszelkie wątpliwości w zakresie funkcjonowania programu wyjaśnią Państwu pracownicy Partnera Serwisowego Audi.

W przypadku zaistnienia ww. zdarzeń, prosimy bezzwłocznie skontaktować się z Centralą Zgłoszeniową Całodobowej Pomocy Drogowej Audi:

połączenie bezpłatne: +48 800 612 834
połączenie płatne: +48 61 831 99 44

Uwaga: dla połączeń z zagranicy dostępny jest wyłącznie numer połączenia płatnego.
1. Podać operatorowi Centrali Zgłoszeniowej następujące dane:
• imię, nazwisko właściciela/użytkownika,
• model, numer nadwozia (VIN pojazdu),
• numer rejestracyjny pojazdu,
• datę pierwszej rejestracji pojazdu lub datę ostatniej inspekcji serwisowej,
• miejsce zdarzenia (gdzie znajduje się pojazd),
• krótki opis sytuacji (przyczyna awarii, wypadku, okoliczności kradzieży, itp.),
• numer telefonu, pod którym dzwoniący jest osiągalny w momencie zgłoszenia (telefon kontaktowy),
• liczbę pasażerów (dzieci, zwierzęta),
• czy samochód posiada przyczepę
• czy jest to samochód hybrydowy

2. Zastosować się do wskazówek Centrali Zgłoszeniowej.

3. Podjąć starania mające na celu ograniczenie szkody i zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia.

4. Nie zlecać czynności, o których wykonanie zwrócili się Państwo do Centrali Zgłoszeniowej, innym osobom, chyba, że pomoc nie dotrze w czasie do 2 godzin od chwili zawiadomienia Centrali Zgłoszeniowej.

5. Przedstawić przybyłemu pracownikowi pomocy drogowej ważną książeczkę serwisową z wpisem potwierdzającym prawo do świadczeń Gwarancja Mobilności Audi lub wydruk potwierdzający prawo do świadczeń Gwarancja Mobilności Audi (dotyczy samochodów z cyfrową książką przeglądów) oraz udzielić pracownikowi pomocy drogowej stosownych pełnomocnictw w celu realizacji właściwych świadczeń.

6. Na życzenie Centrali Zgłoszeniowej, udzielić wszelkich możliwych wyjaśnień w sprawie zaistniałego zdarzenia.