Acquire
RODO dla OBFCM > Navigation > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

Zasady ochrony danych w związku z procedurą serwisowania pojazdu

Niniejsze zasady ochrony danych („Polityka prywatności”) zawierają informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które spółka Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Niemcy („my”), prowadzi jako producent w związku z Państwa kontaktem z Partnerem Serwisowym Audi lub firmą serwisową (podejmowanym np. w celu wykonania naprawy, obsługi serwisowej lub przeglądu).
O przetwarzaniu danych w związku z korzystaniem z innych produktów i usług, np. usług myAudi i Audi connect, poinformujemy Państwa w odrębnych zasadach ochrony danych. Ponadto właściwy partner Audi przedstawi Państwu odrębną informację o przetwarzaniu przez siebie danych.
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. „Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej).
Każdy pojazd otrzymuje niepowtarzalny numer identyfikacyjny pojazdu. W różnych krajach numer identyfikacyjny pojazdu („VIN”) może umożliwić ustalenie tożsamości aktualnego i poprzedniego właściciela pojazdu na podstawie informacji uzyskanych od właściwego krajowego urzędu transportu samochodowego. Istnieją również inne możliwości powiązania danych pozyskanych z pojazdu z osobą właściciela lub kierującego, np. na podstawie tablicy rejestracyjnej pojazdu.
Oznacza to, że dane generowane bądź przetwarzane przez sterowniki mogą być lub w pewnych okolicznościach stać się danymi osobowymi. W zależności od dostępnych danych pochodzących z pojazdu można wyciągnąć wnioski dotyczące np. sposobu kierowania, lokalizacji, trasy bądź sposobu użytkowania pojazdu przez daną osobę.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i z kim mogę się kontaktować?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie (administratorem) Państwa danych jest:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Niemcy.
W przypadku wątpliwości związanych z ochroną danych mogą Państwo również skontaktować się z naszym firmowym inspektorem ochrony danych:
AUDI AG, Data Protection Officer, 85045 Ingolstadt, Niemcy
e-mail: datenschutz@audi.de
W celu dochodzenia praw dotyczących ochrony danych prosimy o odwiedzenie strony internetowej:
https://gdpr.audi.com
Znajdą tam Państwo więcej informacji na temat możliwości dochodzenia tych praw.
Wnioski w tej sprawie mogą Państwo również przesłać pocztą:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Niemcy

2. Jakie dane przetwarzamy i z jakich źródeł one pochodzą?


      2.1 Dane dostarczane przez Państwa
Przetwarzamy dane osobowe otrzymywane od Państwa bezpośrednio w ramach naszej relacji handlowej, tj. w trakcie nawiązania i realizacji Państwa relacji handlowej z nami oraz zarządzania nią bądź w trakcie świadczenia usług (dotyczy to również obsługi ewentualnych roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji) lub Państwa zapytań w przypadku bezpośredniego kontaktu z nami. Takie dane osobowe zazwyczaj obejmują informacje osobiste (imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo). W zależności od rodzaju pojazdu mogą być również przetwarzane dalsze dane osobowe.
Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które uzyskujemy w sposób zgodny z prawem i które możemy przetwarzać, pochodzące z dostępnych publicznie źródeł (np. od krajowego urzędu transportu samochodowego).
Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w ramach naszej bezpośredniej relacji handlowej można znaleźć również pod adresem https://www.audi.de/de/brand/de.html
      2.2 Dane dostarczane przez Partnerów Audi lub firmy serwisowe
W zakresie niezbędnym w związku z Państwa zapytaniem przetwarzamy dane osobowe otrzymywane w sposób zgodny z prawem od Partnerów Serwisowych Audi lub niezależnych firm serwisowych w trakcie wykonywania napraw, świadczenia usług lub przetwarzania Państwa zapytań (np. w celu realizacji zamówień bądź wykonania umów lub na podstawie Państwa zgody).
Te dane osobowe obejmują:
• dane podstawowe (zwrot formalny, płeć, imię i nazwisko, numer klienta, adres, data zgłoszenia oraz, w odpowiednim przypadku, wymagane adresy, data, miejsce i kraj urodzenia oraz, w odpowiednim przypadku, nazwisko rodowe, obywatelstwo, stan cywilny, numery telefonów i adres e-mail)
• służbowe dane kontaktowe (np. adres służbowy, adres e-mail i numer telefonu firmy, dział)
• dane rachunku bankowego (IBAN, BIC, numer rachunku, numer rozliczeniowy, instytucja finansowa, posiadacz rachunku)
• dane umów (oznaczenie umowy, dane dotyczące historii umowy (np. dane na temat dyscypliny płatności, cesji, rozwiązania), dane na temat wniosków kredytowych (np. kwota, okres, zadłużenie do spłaty) oraz inne informacje na temat Państwa umów dotyczących naszych produktów i usług)
• numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) oraz dane podstawowe pojazdu (np. model, wyposażenie)
• szczegółowe dane dotyczące pojazdu i świadczonych usług (historia klienta, historia pojazdu, np. wykonane prace, zamontowane części zamienne, protokoły serwisowe) (zob. szczegółowe informacje w pkt 2.3 i nast.)
• szczegółowe dane dotyczące pojazdu i świadczonych usług (historia klienta, historia pojazdu) w ramach obsługi pojazdu
• dane techniczne z okresu eksploatacji pojazdu (zob. szczegółowe informacje w pkt 2.3 i nast.)
• dane na temat zdrowia (np. w związku z usługami dotyczącymi pojazdów specjalnych)
Numer identyfikacyjny Państwa pojazdu jest jego niepowtarzalnym identyfikatorem do celów obsługi ewentualnych roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji, wykonywania napraw i czynności serwisowych, świadczenia usług wsparcia, a także do celów naszego wewnętrznego systemu monitorowania jakości oraz w przypadku kradzieży pojazdu.
      2.3 Dane pozyskiwane z pojazdu
W przypadku korzystania z Usług (naprawczych, serwisowych itp.) dane przechowywane w Państwa pojeździe (status oprogramowania, dane operacyjne pojazdu, dane techniczne i inne dane dotyczące stanu pojazdu) mogą być pobierane i przetwarzane w powiązaniu z numerem VIN i innymi danymi podstawowymi pojazdu (model, wyposażenie itp.).
Pozyskiwanie danych z pojazdu może odbywać się poprzez ich pobieranie przy wykorzystaniu tzw. urządzenia diagnostycznego lub specjalistycznych urządzeń do pobierania danych (narzędzi analitycznych) przez personel sieci serwisowej Audi (Partnera Serwisowego Audi) lub osoby trzecie (np. podmioty świadczące usługi assistance i holowania, niezależne firmy serwisowe) bądź przez pracownika AUDI AG, bezpośrednio lub poprzez zdalny dostęp do urządzenia diagnostycznego firmy serwisowej.
Dane dotyczące pojazdu (pamięć zdarzeń, dane operacyjne, numer identyfikacyjny pojazdu, model, wersja oprogramowania) są zawsze pobierane przez urządzenie diagnostyczne do celów analizy zlecenia i przesyłane do protokołu diagnostycznego. Firma serwisowa przekazuje nam protokół diagnostyczny do celów, o których mowa w pkt. 3.
Zależnie od Państwa zlecenia, w indywidualnych przypadkach mogą być pobierane dodatkowe dane.
Mogą to być także dane z modułu Infotainment, np. wpisy w książce adresowej w przypadku zleceń dotyczących dostępu do książki adresowej lub ustawienia profilu zapisane lokalnie w pojeździe.
W dalszej części wyjaśniamy, jakie dane są przetwarzane przez Państwa pojazd oraz jakie dane mogą być przez nas pobierane i przetwarzane w związku z danym zapytaniem.
      2.4 Sterowniki układów elektronicznych – informacje ogólne
W Państwa pojeździe zamontowane zostały sterowniki układów elektronicznych. Sterowniki przetwarzają np. dane otrzymywane z czujników pojazdu, generowane przez sam sterownik bądź wymieniane z innymi sterownikami. Niektóre sterowniki są niezbędne do bezpiecznego użytkowania pojazdu, inne wspomagają jego prowadzenie (systemy wspomagające kierowcę), jeszcze inne odpowiadają za komfort jazdy lub działanie określonych funkcji systemu Infotainment. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w pojeździe można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi udostępnianej w Internecie, a także, zależnie od wersji wyposażenia, w formie cyfrowej w pojeździe, w bezpośrednim powiązaniu z zasadami ochrony danych, o których informujemy w odniesieniu do poszczególnych funkcji.
      2.5 Dane operacyjne w pojeździe
Sterowniki przetwarzają dane, aby zapewnić funkcjonowanie pojazdu. Są to np.:
• informacje na temat aktualnego stanu pojazdu (np. prędkość, wytracanie prędkości, przyspieszenie boczne, liczba obrotów kół, system wskaźników pasów bezpieczeństwa),
• warunki otoczenia (np. temperatura, czujnik deszczu, czujnik odległości).
Dane takie z reguły mają charakter tymczasowy i są przechowywane jedynie przez dany czas operacyjny i przetwarzane wyłącznie w samym pojeździe. Sterowniki często posiadają rejestr zdarzeń (dotyczy to również kluczyka pojazdu). Służą one do tymczasowego lub trwałego dokumentowania incydentów technicznych oraz informacji na temat stanu technicznego pojazdu (np. obciążenie komponentów, informacje serwisowe).
W zależności od wyposażenia technicznego przechowywane są następujące dane:
• stany operacyjne komponentów systemowych (np. poziomy napełnienia, ciśnienie w oponach, stan akumulatora),
• awarie istotnych komponentów systemowych (np. światła, hamulce),
• reakcje systemów na szczególne sytuacje podczas kierowania pojazdem (systemy wspomagające kierowcę),
• informacje na temat zdarzeń wpływających na stan pojazdu (np. poziom naładowania akumulatora wysokonapięciowego w samochodach elektrycznych, szacunkowy zasięg).
W szczególnych przypadkach (np. kiedy pojazd wykrył awarię) może zachodzić konieczność przechowania danych, które w innej sytuacji miałyby jedynie charakter tymczasowy.
W przypadku gdy korzystają Państwo z usług, zapisane dane operacyjne mogą być pobierane w powiązaniu z numerem VIN zależnie od potrzeby. Pobrane dane operacyjne dokumentują stan techniczny pojazdu lub poszczególnych komponentów i umożliwiają diagnostykę, poprawę jakości oraz wypełnianie obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji.
Dane na ogół są pobierane za pośrednictwem określonych interfejsów, np. wymaganego przez przepisy łącza OBD (diagnostyka pokładowa) lub klucza serwisowego (Service Key). Dane te – w szczególności informacje na temat obciążenia komponentów, zdarzeń technicznych (wpisy w rejestrze zdarzeń), błędów operacyjnych i awarii – są nam przekazywane w powiązaniu z numerem VIN w razie potrzeby w ramach protokołu diagnostycznego.
Na Państwa życzenie rejestry zdarzeń w pojeździe mogą zostać zresetowane przez firmę serwisową w ramach prac naprawczych lub serwisowych.
      2.6 Dane techniczne (IUMPR)
Obowiązujące przepisy wymagają regularnych kontroli funkcjonalności komponentów odpowiedzialnych za oczyszczanie spalin.
W celu wykazania faktu regularnego przeprowadzania kontroli (diagnostyki), w sterowniku określany jest współczynnik rzeczywistego działania (In-Use Monitor Performance Ratio – IUMPR), który jest tam przechowywany jako element zbioru danych technicznych.
      2.7 Funkcje służące komfortowi jazdy i funkcje systemu Infotainment
Ustawienia służące komfortowi jazdy i preferencje indywidualne mogą być zapisywane w pojeździe, zmieniane lub przywracane do pierwotnej konfiguracji w dowolnym momencie. W zależności od wyposażenia mogą to być np.:
• ustawienia fotela i kierownicy,
• ustawienia podwozia i klimatyzacji,
• preferencje indywidualne takie jak oświetlenie wnętrza.
W zakresie możliwości danego wyposażenia użytkownik pojazdu może wprowadzać własne dane do ustawień funkcji systemu Infotainment. W zależności od wyposażenia mogą to być np.:
• dane multimedialne, takie jak muzyka, filmy lub zdjęcia do odtwarzania i powielania w zintegrowanym systemie multimedialnym,
• dane zapisywane w książce adresowej wykorzystywanej w połączeniu ze zintegrowanym systemem głośnomówiącym lub nawigacją,
• punkty docelowe wprowadzane do nawigacji,
• dane dotyczące korzystania z usług internetowych.
Tego rodzaju dane dotyczące funkcji służących komfortowi jazdy i funkcji systemu Infotainment mogą być przechowywane lokalnie w pojeździe lub w urządzeniu połączonym z systemami pojazdu (np. w smartfonie, zewnętrznej pamięci USB lub odtwarzaczu mp3). Dane wprowadzone przez samego użytkownika mogą być przez niego usuwane w dowolnym momencie.
Na ogół takie dane są przesyłane poza pojazd wyłącznie na Państwa życzenie, szczególnie jeśli chodzi o użytkowanie usług internetowych zgodnie z wybranymi przez Państwa ustawieniami.
Dane pochodzące z funkcji służących komfortowi jazdy i funkcji systemu Infotainment, np. ustawienia i preferencje indywidualne, nie mogą być pobierane przez urządzenia diagnostyczne, a tym samym standardowo nie wchodzą w zakres protokołu diagnostycznego. Tego rodzaju dane są pobierane wyłącznie w indywidualnych przypadkach i na życzenie klienta. Konieczność pobrania i przekazania nam takich danych w celu zapewnienia naprawy może wystąpić w związku z reklamacją dotyczącą obszaru funkcji służących komfortowi jazdy i funkcji systemu Infotainment.
W zależności od wyposażenia, z funkcji służących komfortowi jazdy mogą być pobierane i przetwarzane zależnie od potrzeby w szczególności następujące dane:
• ustawienia fotela i kierownicy,
• ustawienia podwozia i klimatyzacji,
• głośność czujników parkowania,
• preferencje indywidualne takie jak oświetlenie wnętrza.
W zależności od wyposażenia z funkcji systemu Infotainment mogą być pobierane i przetwarzane zależnie od potrzeby w szczególności następujące dane:
• dane multimedialne, takie jak muzyka, filmy lub zdjęcia do odtwarzania i powielania w zintegrowanym systemie multimedialnym,
• dane zapisywane w książce adresowej wykorzystywanej w połączeniu ze zintegrowanym systemem głośnomówiącym lub nawigacją,
• punkty docelowe wprowadzane do nawigacji,
• dane dotyczące korzystania z usług internetowych,
• informacje na temat podłączonych urządzeń takich jak telefony komórkowe (w takim przypadku są to głównie: nazwa urządzenia, nazwa producenta, wersja oprogramowania).
W tym kontekście może zostać pobrane np. ostatnie rozpoznane polecenie głosowe.
Tego rodzaju dane dotyczące funkcji służących komfortowi jazdy i funkcji systemu Infotainment mogą być przechowywane lokalnie w pojeździe lub w urządzeniu połączonym z systemami pojazdu (np. w smartfonie, zewnętrznej pamięci USB lub odtwarzaczu mp3). Dane wprowadzone przez samego użytkownika mogą być przez niego usuwane w dowolnym momencie.
W przypadku wymiany sterownika w ramach naprawy dane takie są zazwyczaj pobierane ze starego sterownika i przenoszone do nowego.
      2.8 Usługi internetowe
W przypadku gdy Państwa pojazd wyposażony jest w łącze Wi-Fi, możliwa jest wymiana danych pomiędzy pojazdem a innymi systemami (serwerami danych AUDI AG lub usługodawców). W niektórych krajach do połączenia z siecią bezprzewodową służy pokładowy moduł nadawczo-odbiorczy (zamontowany przez nas) bądź urządzenie przenośne (np. smartfon) zainstalowane przez Państwa.
Za pośrednictwem takiego łącza można korzystać z funkcji internetowych (tj. z przeznaczonych dla pojazdu usług informacyjnych i kontrolnych). Obejmują one usługi i aplikacje internetowe udostępniane przez nas lub innych usługodawców (dalej zwane „Usługami Audi connect” lub „Usługami”).
W przypadku usług internetowych AUDI AG opisy poszczególnych funkcji i związane z nimi informacje dotyczące ochrony danych udostępniane są w odpowiednich lokalizacjach (np. interfejs MMI, witryna internetowa AUDI AG). do celów świadczenia usług internetowych mogą być przetwarzane dane osobowe. do celów świadczenia usług internetowych mogą być przetwarzane dane osobowe.
W przypadku gdy jest to konieczne do realizacji Państwa zlecenia serwisowego, możemy również korzystać z dostępu do przechowywanych w naszych systemach informatycznych danych z usług internetowych, a także informacji dotyczących statusu Usług Audi connect, tj. okresów licencyjnych, statusu połączenia, statusu umowy.
      2.9 Rejestracja wideo, obrazu i dźwięku
W niektórych indywidualnych przypadkach może zachodzić konieczność zarejestrowania materiału wideo, obrazu lub dźwięku poszczególnych komponentów i przekazania ich do AUDI AG, np. w związku z reklamacją, w celu przeprowadzenia ukierunkowanej analizy i rozpatrzenia danej reklamacji (wsparcie naprawcze). Może to dotyczyć np. reklamacji akustycznych, gdzie w celu rozpatrzenia danej reklamacji należy ustalić przyczynę emisji hałasu.

3. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej?

W niektórych indywidualnych przypadkach może zachodzić konieczność zarejestrowania materiału wideo, obrazu lub dźwięku poszczególnych komponentów i przekazania ich do AUDI AG, np. w związku z reklamacją, w celu przeprowadzenia ukierunkowanej analizy i rozpatrzenia danej reklamacji (wsparcie naprawcze). Może to dotyczyć np. reklamacji akustycznych, gdzie w celu rozpatrzenia danej reklamacji należy ustalić przyczynę emisji hałasu.

Cel
   
Podstawa prawna   

Uzasadniony interes dotyczący równoważenia interesów

Przetwarzanie Państwa zapytania w przypadku kontaktu z nami lub naszą obsługą klienta; dotyczy to szczególnie reklamacji klientów i zleceń klientów
   
Wykonanie umowy (umowa kupna-sprzedaży pojazdu /   leasingu / o świadczenie usług), zrównoważenie interesów   
   
Skuteczne przetwarzanie Państwa zapytań i informacji   zwrotnej na temat Państwa zleceń   

Wsparcie dla partnera Audi lub osób trzecich w ramach analizy błędów i diagnostyki (w tym analizy modyfikacji pojazdu) oraz rozpatrywania i obsługi roszczeń wobec partnerów Audi wynikających z rękojmi i gwarancji
   
Uzasadniony interes    
   
- Skuteczna   diagnostyka i analiza do celów rozpatrywania reklamacji;
   
- Wsparcie   partnera Audi w ramach wykonywania jego obowiązków prawnych wobec   Państwa;
   
- W   przypadku konkretnych przesłanek wskazujących, że dana awaria w trakcie   okresu obowiązywania rękojmi lub gwarancji została spowodowana przez zmiany   w samym pojeździe (tuning, przeróbki itp.) AUDI AG i dany partner   Audi mają uzasadniony interes w identyfikacji takich zmian;
   
- Wymiana   informacji z danym partnerem w przypadku roszczeń wynikających   z rękojmi i gwarancji w celu umożliwienia wewnętrznego   rozliczenia kosztów.   

Analiza błędów (w tym analiza zmian w pojeździe) oraz rozpatrywanie i obsługa roszczeń wobec AUDI AG wynikających z rękojmi i gwarancji
   
Wykonanie umowy, Uzasadniony interes   
   
- W przypadku konkretnych przesłanek wskazujących, że dana awaria   w trakcie okresu obowiązywania rękojmi lub gwarancji została spowodowana   przez zmiany w samym pojeździe (tuning, przeróbki itp.), AUDI AG ma   uzasadniony interes w identyfikacji takich zmian;   

Zaspokajanie roszczeń gwarancyjnych wobec producentów części / komponentów / systemów (w razie potrzeby z ujawnieniem numeru identyfikacyjnego pojazdu)
   
Uzasadniony interes   
   
Obsługa roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji w przypadku   wad części / komponentu / systemu wyprodukowanej(-go) przez osobę   trzecią   

Obserwacja poziomu emisji i monitorowanie poziomu spalin
   
Uzasadniony interes, wypełnianie obowiązku prawnego   
   
Jako producent podlegamy również wymogom prawnym dotyczącym ujawniania   określonych danych, np. w celu wypełnienia obowiązków z zakresu   oficjalnej sprawozdawczości w związku z monitorowaniem systemów   emisji.   

Pomoc dla Państwa ze strony AUDI AG w sprawach osobistych w kontekście sporów prawnych i dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych
   
Zgoda   
   
   

Rozwiązywanie sporów prawnych
   
Uzasadniony interes   
   
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń AUDI AG lub partnera Audi   

Udoskonalanie produktów, optymalizacja i rozwój funkcji pojazdu, narzędzia analityczne
   
Uzasadniony interes   
   
Wykorzystanie danych dotyczących szczególnych usterek pojazdu do celów   dalszego rozwoju urządzeń i procesów diagnostycznych oraz komponentów   i funkcji pojazdów   

Wsparcie dla organów ścigania w przypadku kradzieży pojazdu poprzez śledzenie pojazdów i ich części na podstawie numeru identyfikacyjnego pojazdu
   
Interes publiczny   
   
   

Lepsza ochrona przed kradzieżą
   
Uzasadniony interes   
   
Ocena danych gromadzonych podczas dochodzeń w sprawie kradzieży do   celów ogólnego doskonalenia funkcji antykradzieżowych pojazdów o istotnym   znaczeniu dla ochrony przed kradzieżą   

Zaspokajanie roszczeń partnerów Audi związanych z wynagrodzeniem i programami premii
   
Uzasadniony interes   
   
Realizacja roszczeń partnerów Audi   

Ogólna analiza klientów, oceny statystyczne do celów zarządzania działalnością, ewidencja kosztów i controlling z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego pojazdu
   
Uzasadniony interes   
   
- Analiza   danych sprzedaży i zamówień wg modelu, kanału dystrybucji, statusu   zamówienia
   
- Analiza   wariantów i różnych rodzajów wyposażenia o wyższym poziomie popytu
   
- Sprawozdawczość   w zakresie kluczowych danych biznesowych w razie potrzeby z wykorzystaniem   numeru identyfikacyjnego pojazdu
   
- Prezentacja   rozwiązań doposażonych i zindywidualizowanych rozwinięć produktów   klientowi oraz jako informacja dla partnerów Audi (posiadających relacje   handlowe z klientem)   

Monitorowanie produktów i wypełnianie innych obowiązków prawnych
   
Wypełnienie obowiązku prawnego   
   
   

Kontrola jakości poprzez odpowiedni monitoring produktów i dokumentację (w tym proaktywne zarządzanie reklamacjami poprzez bezpośredni kontakt z klientem), odpowiedzialność za produkt, akcje serwisowe
   
Uzasadniony interes   
   
Kontrola jakości produktów i przeciwdziałanie usterkom produktów,   prewencyjne zarządzanie reklamacjami   

Przeciwdziałanie nadużyciom i praniu pieniędzy
   
Wypełnienie obowiązku prawnego, Uzasadniony interes   
   
Spełnienie wymogów ustawowych i regulacyjnych   

Przeciwdziałanie, zwalczanie i wyjaśnianie przypadków finansowania terroryzmu i przestępstw przeciwko mieniu, weryfikacja na podstawie europejskich i międzynarodowych list antyterrorystycznych,
   
Wypełnienie obowiązku prawnego, Uzasadniony interes   
   
Spełnienie wymogów ustawowych i regulacyjnych   

Spełnianie urzędów wymogów (np. akcje serwisowe niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego)
   
Wypełnienie obowiązku prawnego, Uzasadniony interes   
   
Spełnienie wymogów ustawowych i regulacyjnych   

Spełnianie wymogów z zakresu kontroli skarbowej, obowiązkowej sprawozdawczości i archiwizacji danych
   
Wypełnienie obowiązku prawnego, Uzasadniony interes   
   
Spełnienie wymogów ustawowych i regulacyjnych   

Ujawnianie w ramach czynności urzędowych/sądowych mających na celu gromadzenie materiału dowodowego, ściganie przestępstw i egzekwowanie roszczeń cywilnych
   
Wypełnienie obowiązku prawnego, Uzasadniony interes   
   
Spełnienie wymogów ustawowych i regulacyjnych
   
   

Wsparcie dla klientów i potencjalnych klientów
   
Zgoda   
   
—   

Badanie klientów (w tym badanie poziomu satysfakcji),
   
Zgoda, Uzasadniony interes   
   
Kontrola jakości i pomiar poziomu satysfakcji klienta   

Konsolidacja danych pomiędzy Audi a partnerami Audi w celu stworzenia jednolitej bazy danych klientów
   
Zgoda, Uzasadniony interes   
   
Stworzenie aktualnej i jednolitej bazy danych klientów u Partnera   Audi, który został przez Państwa wybrany lub z którym nawiązali Państwo   kontakt   

Rozliczenie i oszacowanie do celów podatkowych usług operacyjnych
   
Wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego   
   
Spełnienie wymogów ustawowych i regulacyjnych   

Audyty i kontrole specjalne, wewnętrzne dochodzenia
   
Uzasadniony interes   
   
Weryfikacja wypełniania obowiązków umownych i ustawowych przez AUDI   AG, jej pracowników i partnerów sprzedażowych, dostawców itp., w razie   potrzeby z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego pojazdu   

Kontrola zgodności z przepisami
   
Uzasadniony interes   
   
Weryfikacja przestrzegania regulacji prawnych, wewnętrznych polityk   firmy, regulaminów i standardów AUDI AG, spółek należących do grupy   kapitałowej, partnerów handlowych i innych osób trzecich   
Odczyt danych z pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa (OBFCM)
W celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w przepisach prawa (rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/392) podczas przyjmowania pojazdów dla potrzeb wykonania prac serwisowych lub napraw z pojazdów odczytywane są dane dotyczące zużycia paliwa i przebiegu (tzw. dane z pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa), które następnie przesyłane są do Komisji Europejskiej wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu. Przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie danych jest regulowane przez zapisy tego wymogu prawnego. Klienci mogą w sposób wyraźny nie zgodzić się na takie działania przed odczytaniem danych w uprawnionym warsztacie. Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie 15 lat lub zgodnie z wymogami prawnymi, np. gdy przestanie mieć zastosowanie cel gromadzenia tych danych oraz pod warunkiem, że nie ma innych obowiązków przechowywania danych.
Optymalizacja i rozwój funkcji pojazdu, narzędzia analityczne: do celów działalności badawczo-rozwojowej, optymalizacji naszej oferty produktowej funkcji pojazdu oraz dostosowania ich do wysokich oczekiwań klientów, w szczególności poprzez doskonalenie innowacyjnych funkcji, komponentów i części naszych pojazdów oraz narzędzi i procesów analitycznych, przetwarzamy dane techniczne na temat wydajności pochodzące z systemów wspomagających, systemów służących zapewnianiu komfortu jazdy, elementów lub komponentów operacyjnych (np. sterowników); w razie potrzeby w powiązaniu z danymi na temat warunków otoczenia (np. temperatura na zewnątrz, natężenie światła) oraz informacjami na temat długości trasy, prędkości pojazdu, danymi dotyczącymi stanu pojazdu (np. poziom paliwa w banku lub poziom naładowania, przebieg) oraz danymi na temat użytkowania systemów. W miarę możliwości przed oceną danych w naszych systemach informatycznych dokonujemy ich anonimizacji. Jeżeli taka anonimizacja jest niemożliwa, analizujemy dane z Państwa pojazdu w taki sposób, by z takiej analizy można było wyciągnąć jak najmniej wniosków na temat Państwa lub Państwa pojazdu. do tych celów AUDI AG wdraża zależnie od potrzeby dodatkowe środki, tak by powiązanie z konkretną osobą mogło powstać jedynie w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, np. w celu umożliwienia działań terenowych lub w przypadku wykrycia usterek o istotnym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa lub odpowiedzialności za produkt, przy czym takie dane są przetwarzane wyłącznie do celów, o których mowa powyżej. Takie dodatkowe środki obejmują np. ścisłe ograniczenie dostępu, informatyczne środki bezpieczeństwa, terminy usuwania danych oraz ograniczenie celów przetwarzania. Nie wykorzystujemy tych danych do tworzenia profilów lub ocen na podstawie indywidualnych pojazdów. Ponadto nie są wykorzystywane atrybuty danych pozwalające na utworzenie profilu bądź wyciąganie wniosków na temat Państwa zachowań lub wzorców zachowań. Przetwarzanie odbywa się dla zabezpieczenia uzasadnionych interesów AUDI AG w celu spełnienia wysokich oczekiwań naszych klientów dotyczących jakości naszych produktów i usług oraz zapewniania nowych, innowacyjnych funkcji i rozwiązań.
Dodatkowe informacje o produktach i badania rynku: Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o naszych produktach i usługach, mogą Państwo skorzystać z tej promocji. W takim przypadku w celu dostarczania reklam w ramach udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 pkt 1 lit. a) RODO) przetwarzane będą następujące dane: nazwisko, imię, adres e-mail i/lub numer telefonu. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, zastosujemy tzw. procedurę double opt-in, tzn. wyślemy e-mail na podany adres z prośbą o potwierdzenie zgody. Informacje na temat tego, w jaki sposób odwołać udzieloną zgodę, znajdą Państwo w punkcie zatytułowanym „Jakie prawa mi przysługują?”.
Prosimy o zapoznanie się z przysługującym Państwu prawem do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego bądź z przyczyn osobistych oraz z prawem do odmowy zgody (zob. pkt „Jakie prawa mi przysługują?” i pkt „Informacje o prawie do sprzeciwu”).

4. Czy istnieje wymóg udostępnienia danych osobowych?

W kontekście świadczenia Państwu usług muszą Państwo podać jedynie te dane osobowe, które są konieczne do świadczenia danych usług (w szczególności zlecenia naprawy, wsparcia naprawczego, rękojmi/gwarancji), lub do których gromadzenia zobowiązują nas przepisy prawa. Bez takich danych na ogół nie bylibyśmy w stanie zrealizować całości lub części Państwa zlecenia – np. przeanalizowanie i rozpatrzenie reklamacji mogłoby być niemożliwe.

5. Kto otrzymuje moje dane?

Ze względu na rozmiary i stopień złożoności przetwarzania danych przez AUDI AG w niniejszych zasadach ochrony danych nie jesteśmy w stanie wymienić każdego odbiorcy Państwa danych osobowych z osobna, dlatego też zazwyczaj wskazujemy jedynie kategorie odbiorców danych.
Udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, jeżeli ujawnienie danych leży w uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej lub jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Ponadto dane mogą być udostępniane stronom trzecim w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa lub prawomocne nakazy wydane przez organy regulacyjne lub sądowe.
Na poziomie AUDI AG Państwa dane są dostarczane poszczególnym działom, którym są one potrzebne do wypełniania naszych obowiązków umownych i ustawowych oraz ze względu na uzasadniony interes (np. kontrolę jakości).
Dane do tych celów mogą również otrzymywać usługodawcy (tzw. podmioty przetwarzające) działający na nasze zlecenie i w naszym imieniu. Usługodawcom możemy zlecić np. udostępnienie przestrzeni serwerowej. do powyższych celów korzystamy w ramach zawartych umów z usług następujących podmiotów przetwarzających:
• dostawcy informatycznych usług operacyjnych, hostingowych i wsparcia
• obsługa klienta Audi (Audi Interaction GmbH)
Do osób trzecich, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe do celów wsparcia partnera Audi w ramach analiz i diagnostyki lub zaspokajania roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, należą:
• zakłady produkcyjne i dostawcy w ramach Grupy VW
• zewnętrzni producenci komponentów/części, dostawcy systemów
Wyżej wymienionym osobom trzecim co do zasady przekazujemy wyłącznie dane techniczne Państwa pojazdu oraz, w razie konieczności, komponentów wyposażenia (np. sterownika), jeżeli jest to niezbędne w celu wykonania danej usługi / zlecenia naprawy lub w celu przeanalizowania lub rozpatrzenia reklamacji. Należy podkreślić, że w indywidualnych przypadkach w powiązaniu z danymi technicznymi lub danym komponentem wyposażenia przekazujemy także numer VIN, jeżeli jest to niezbędne do celów analizy, np. przyporządkowania do określonej serii produkcyjnej. W przypadku niektórych sterowników numer VIN został zaprogramowany w danym komponencie wyposażenia i nie może zostać przez nas usunięty. W takiej sytuacji osoba trzecia może uzyskać dostęp do numeru VIN i pobrać go z takiego komponentu wyposażenia.
Do osób trzecich, którym możemy przekazywać Państwa dane osobowe niezależnie od świadczonych przez nas usług, należą:
• zewnętrzni doradcy AUDI AG (np. prawnicy, doradcy podatkowi, biegli rewidenci)
• firmy ubezpieczeniowe
• organy publiczne według właściwości (np. urząd skarbowy, policja, prokuratura)
• sądy
• inne osoby trzecie, gdzie przekazanie danych następuje na Państwa polecenie lub za Państwa zgodą
Pod warunkiem otrzymania Państwa zgody, do celów indywidualnego podejścia do klienta lub stworzenia zindywidualizowanej informacji o kliencie przez partnera Audi na podstawie Państwa danych sprzedażowych i danych zamówień lub Państwa zainteresowań – np. do celów nawiązania komunikacji w związku z ofertami akcesoriów, (rozwinięć) produktów lub rozwiązań doposażonych – dostarczamy partnerowi Audi, z którego usług Państwo korzystali lub z którym nawiązali Państwo kontakt, następujące dane: prywatne i służbowe dane kontaktowe i identyfikacyjne, dane umowy, dane pojazdu.
O ile mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawowe, w indywidualnych przypadkach producenci są zobowiązani do udostępnienia w wymaganym zakresie przechowywanych danych organom administracji rządowej na żądanie (np. w związku z dochodzeniem w sprawie przestępstwa). W zakresie obowiązujących przepisów organy administracji rządowej mogą również w indywidualnych przypadkach pobierać dane z samych pojazdów. W sytuacji gdy np. doszło do wypadku komunikacyjnego, dane odczytane ze sterownika poduszki powietrznej mogą ułatwić wyjaśnienie jego okoliczności. W sytuacji gdy np. doszło do wypadku komunikacyjnego, pobranie informacji ze sterownika poduszki powietrznej może ułatwić przeprowadzenie dochodzenia.

6. Czy dane są przekazywane do państw trzecich?

Dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. krajów nienależących do Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia Państwu usług, wymagane przepisami prawa lub w zakresie, w jakim wyrazili Państwo na to zgodę.
Konieczność przekazania Państwa danych producentom danego(-ej) komponentu / części / systemu w kraju trzecim może zachodzić szczególnie w kontekście analizy i diagnostyki lub zaspokajania roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji (zob. pkt 5). W miarę możliwości unikamy przekazywania Państwa danych osobowych i udostępniamy osobom trzecim wyłącznie te dane, które są im bezwzględnie potrzebne.
Należy podkreślić, że nie wszystkie państwa trzecie zapewniają stopień ochrony danych uznany za odpowiedni przez Komisję Europejską. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony danych przed ich ujawnieniem upewniamy się, że odbiorca posiada odpowiedni poziom ochrony danych (np. decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub tak zwane standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej uzgodnione z odbiorcą) bądź że uzyskaliśmy wyraźną zgodę od naszych użytkowników.
Dla zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać od nas kopię szczegółowych obowiązujących lub uzgodnionych zasad. W tym celu prosimy zapoznać się z punktem zawierającym dane kontaktowe.

7. Jak długo będą przechowywane moje dane?

Przechowujemy Państwa dane przez okres konieczny do świadczenia Państwu naszych usług bądź jeżeli mamy uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu.
Ponadto ciążą na nas różne obowiązki dotyczące przechowywania i dokumentacji, które wynikają między innymi z przepisów niemieckiego kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch – HGB) i niemieckiej ordynacji podatkowej (Abgabenordnung – AO). Okresy przechowywania i dokumentacji przewidziane w tych przepisach sięgają dziesięciu lat. Długość okresu przechowywania regulowana jest także przez okresy przedawnienia, które np. zgodnie z § 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) sięgają trzydziestu lat, przy czym ogólny okres przedawnienia wynosi trzy lata.
W pewnych okolicznościach może również zaistnieć konieczność przechowywania danych przez dłuższy okres, na przykład w sytuacji gdy w związku z postępowaniem administracyjnym lub sądowym zarządzone zostanie zabezpieczenie danych (tj. zakaz usuwania danych na czas trwania postępowania).

8. Jakie prawa mi przysługują?

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa w zakresie ochrony danych:
Dostęp:Mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Audi AG oraz informacji na temat zakresu przetwarzania i przekazywania danych przez Audi AG, a także otrzymać kopię przechowywanych danych osobowych, które Państwa dotyczą.
Sprostowanie:W odniesieniu do Państwa danych osobowych przechowywanych przez AUDI AG mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Usunięcie:
Mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez AUDI AG, jeżeli spełnione zostały odnośne wymogi prawne. Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy:

• Państwa dane osobowe nie są już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone;

• jedyną podstawą prawną przetwarzania takich danych była Państwa zgoda, którą Państwo wycofali;

• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o podstawę prawną dotyczącą Państwa szczególnej sytuacji, a my nie jesteśmy w stanie wykazać, że istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

• Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub

• Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia wymogów prawnych.

W przypadku gdy udostępniliśmy Państwa dane stronom trzecim, poinformujemy je o ich usunięciu, o ile wymagają tego przepisy prawa.

Należy podkreślić, że prawo do usunięcia danych podlega pewnym ograniczeniom. Na przykład nie możemy i/lub nie wolno nam usuwać danych, które jesteśmy zobowiązani nadal

przechowywać ze względu na ustawowy obowiązek ich przechowywania. Ponadto Państwa prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, chyba że istnieją inne podstawy do dalszego przechowywania.
Ograniczenie przetwarzania:
W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania (tj. oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania). Muszą zostać spełnione następujące warunki:

• kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, a Audi AG musi sprawdzić ich prawidłowość;

• przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu, żądając zamiast tego ograniczenia ich przetwarzani

• AUDI AG nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i trwa sprawdzanie, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie AUDI AG są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane zostają odpowiednio oznaczone i można je przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, bądź z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Przenoszenie danych:Jeżeli Państwa dane osobowe przekazane nam za Państwa zgodą lub na mocy zawartej z Państwem umowy (w tym umowy o pracę) są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące oraz przesłać takie dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony AUDI AG. Mają Państwo również prawo zobowiązać AUDI AG do tego, by, zależnie od technicznych możliwości, dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile nie będzie to kolidowało z prawami i wolnościami innych osób.
Prawo do sprzeciwu:Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu lub interes publiczny, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Ponadto mają Państwo nieograniczone prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Państwa dane do celów marketingu bezpośredniego. Prosimy o zapoznanie się z oddzielną informacją zamieszczoną w punkcie „Informacje o prawie do sprzeciwu”.

W pewnych sytuacjach, w kontekście równoważenia interesów, udzielamy Państwu dodatkowego nieograniczonego prawa do sprzeciwu.
Wycofanie zgody:
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać ją w dowolnym momencie. Należy podkreślić, że wycofanie zgody ma zastosowanie wyłącznie prospektywnie. Nie ma wpływu ono na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Skarga:Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych (Datenschutzaufsichtsbehörde), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem. Prawo do wniesienia skargi nie ma wpływu na żadne inne administracyjne bądź sądowe środki ochrony prawnej.

Adres organu nadzorczego własciwego w sprawach ochrony danych na AUDI AG:
Bayerisches Landesamt fur Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Niemcy

Informacje o prawie do sprzeciwu


Prawo do sprzeciwu z przyczyn osobistych

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku, aby przetwarzanie danych odbywało się w interesie publicznym lub na podstawie związanej z równoważeniem interesów. Dotyczy to również profilowania.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest równoważenie interesów, z reguły zakładamy, że jesteśmy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym oczywiście będziemy rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie.

Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że:

• będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania (zwingende schutzwürdige Gründe), nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

• Państwa dane osobowe są wykorzystywane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego

W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane do celów reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych do takich celów.

Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów udoskonalania produktów i ogólnej analizy klienta

W ramach równoważenia interesów udzielamy Państwu odrębnego prawa do sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych do celów udoskonalania produktów i ogólnej analizy klienta.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów udoskonalania produktów i/lub ogólnej analizy klienta, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych do takich celów. Nie obejmuje to czysto statystycznej oceny danych zagregowanych lub innego rodzaju anonimowych danych.

Wykonywanie prawa do sprzeciwu

Sprzeciw można zgłosić w dowolnej formie. Najlepiej skierować go na adres lub numer telefonu/faksu podany w treści niniejszych zasad ochrony danych.