Acquire
Regulamin newslettera > Polityka prywatności > Navigation > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

REGULAMIN NEWSLETTERA VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O.

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

I Postanowienia ogólne

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1.1. Volkswagen Group Polska – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-037), ul. Krańcowa 44, będąca Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
1.1.2. Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
1.1.3. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki korzystania z usługi;
1.1.4. Newsletter - newsletter przesyłany Usługobiorcy przez Volkswagen Group Polska, stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.1.5 Adres poczty elektronicznej - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1.1.6 Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu
1.1.5 Serwis - serwis internetowy marki AUDI należący do Volkswagen Group Polska, w ramach którego Volkswagen Group Polska udostępnia Newsletter. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.audi.pl/.
1.1.6 System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
1.1.7. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. Volkswagen Group Polska świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2.2. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób określony w Regulaminie, tj. za zgodą Usługobiorcy oraz po akceptacji Regulaminu.
2.3. Celem usługi jest dostarczanie aktualnych informacji o trwających promocjach, akcjach specjalnych i innych wydarzeniach związanych z marką AUDI.
2.4. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

3.1. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
3.2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3.3. Usługobiorca zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Newslettera.
3.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
3.4.1. połączenie z siecią Internet,
3.4.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
3.4.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
3.4.4. posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego Adresu poczty elektronicznej.
3.5. Volkswagen Group Polska zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
3.6. Volkswagen Group Polska nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niej niezależnych. Volkswagen Group Polska zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony , serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.
3.7. Volkswagen Group Polska informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Więcej informacji w zakresie korzystania z plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w Polityce cookies.
3.3. Volkswagen Group Polska zastrzega, że korzystanie z Newslettera może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

IV. MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY WYSYŁKI NEWSLETTERA

4.1. W celu dokonania rejestracji w bazie Newslettera, Usługobiorca podaje swój adres poczty elektronicznej na stronie (opcjonalnie także imię i nazwisko żeby personalizować Newsletter), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywana Newslettera oraz wykorzystywania adresu e-mail w tym celu oraz potwierdza akceptację postanowień Regulaminu i wybiera przycisk zamawiam.
4.2. Moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi wysyłki Newslettera następuje w chwili akceptacji przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.
4.3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to jest do momentu rezygnacji z tej usługi. Usługobiorca może anulować subskrypcję Newslettera poprzez oświadczenie o rezygnacji za pomocą odnośnika zawartego w każdej wiadomości wysyłanej na jego adres e-mail zawierającej Newsletter lub wskazany w wiadomości adres e-mail
4.4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4.5. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, aktywując link znajdujący się w stopce każdego przesyłanego Newslettera.
4.6. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.
4.7. Usługa Newslettera świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatna.

V. REKLAMACJE

5.1. Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niewywiązywania się przez Volkswagen Group Polska ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub wywiązania się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
5.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: info@info.audi.pl. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego jej przedmiotem oraz adres e-mail, imię i nazwisko Usługobiorcy zgłaszającego reklamację.
5.3. Volkswagen Group Polska rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpoznana w powyższym terminie, Volkswagen Group Polska powiadomi Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
5.4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni od momentu, w którym została ujawniona jej przyczyna.
5.5. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w punkcie 5.3. zdanie 2 wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

VI. OCHRONA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

6.1. Volkswagen Group Polska na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” oraz w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest, jako administrator danych, uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu:
• wysyłania Newslettera zawierającego w/w informacje handlowe i marketingowe za zgodą Usługobiorcy;
• realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie obsługi subskrypcji Newslettera, możliwych w tym zakresie reklamacji (tj. w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną) oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach uzasadnionego interesu VGP.
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
• w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu;
• w celu realizacji praw i reklamacji, aktualizacji danych, prowadzenia bazy subskrybentów, będących realizacją naszego uzasadnionego interesu
6.2. Volkswagen Group Polska w celu realizacji usługi Newslettera przetwarza dane osobowe Usługobiorców w postaci ich adresów poczty elektronicznej. W celu spersonalizowania Newslettera Usługobiorca może dodatkowo podać również dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska (opcjonalnie). Newsletter może zawierać informacje o charakterze handlowym, w związku z czym dla skorzystania z tej usługi wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę uprzedniej wyraźnej zgody na przesyłanie Newslettera na wskazany adres e-mail. Udzielona przez Usługodawcę zgoda może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie Newslettera.
6.3. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji dotyczącej usługi powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).
6.4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera Volkswagen Group Polska zostały wskazane poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej w momencie zapisu na Newsletter, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.
6.5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach usługi. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
6.6. Newsletter przesyłany jest za pomocą systemu obsługiwanego przez ISOBAR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w punkcie 6.2
6.7. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że,
6.7.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
6.7.2. nie naruszają one praw osób trzecich,
6.7.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
6.7.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
6.7.5. zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę momencie zapytania.
6.7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

7.1. Prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze należą do Volkswagen Group Polska i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
7.2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
7.3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym https://www.audi.pl/pl/web/pl/tools/navigation/polityka-prywatnosci/regulamin-newslettera.html Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
7.4. Volkswagen Group Polska ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
7.5. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie lub nowego Regulaminu, przysługuje mu prawo rozwiązania Umowy wysyłki Newslettera w trybie przewidzianym w punkcie 4.5. Regulaminu.
7.6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
7.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.