Acquire
Gwarancja mobilności > Twoje Korzyści > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

Gwarancja mobilności

Cieszymy się, że wybrali Państwo samochód marki Audi i zaufali jego nowoczesnym rozwiązaniom, bezpieczeństwu, jakości wykonania, niezawodności, komfortowi. Pragniemy, aby byli Państwo zadowoleni ze swojego wyboru i czuli się pewnie także w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych. W tym celu przygotowany został dla Państwa program Gwarancja Mobilności Audi.

Jest to program pomocy drogowej i innych świadczeń dla Użytkowników samochodów marki Audi w razie nagłych awarii, wypadku, kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia samochodu.

W jakich sytuacjach obowiązuje Gwarancja Mobilności Audi?
 

W jakich sytuacjach obowiązuje Gwarancja Mobilności Audi?

Świadczenia w ramach programu Gwarancja Mobilności Audi pomogą Państwu w razie nagłej awarii, wypadku, kradzieży oraz w przypadkach unieruchomienia pojazdu wskutek: rozładowania akumulatora, uszkodzenia pojazdu przez gryzonie, zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia w samochodzie kluczyków służących do jego uruchomienia, przebicia opony, braku paliwa w zbiorniku pojazdu albo zatankowania niewłaściwego paliwa. UWAGA: Program nie ma zastosowania w przypadku planowanych napraw w samochodzie.

Kto jest objęty programem Gwarancja Mobilności Audi?

Gwarancja Mobilności Audi obejmuje kierowcę zarejestrowanego w Polsce pojazdu oraz pasażerów odbywających (w momencie wystąpienia zdarzenia objętego programem) podróż tym pojazdem. Liczba podróżujących osób nie może być większa od dopuszczalnej dla danego pojazdu, określonej w dowodzie rejestracyjnym.

Kto jest objęty programem Gwarancja Mobilności Audi?
 
Jaki obszar obejmuje program Gwarancja Mobilności Audi?
 

Jaki obszar obejmuje program Gwarancja Mobilności Audi?

Gwarancja Mobilności Audi zapewnia Państwu pomoc w przypadku zdarzeń powstałych na terytorium Polski oraz: Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.


Kto ma prawo do korzystania ze świadczeń w ramach programu Gwarancja Mobilności Audi?

Gwarancja Mobilności Audi obowiązuje od daty sprzedaży fabrycznie nowego samochodu przez Dealera Audi w Polsce do pierwszej inspekcji serwisowej z gwarancją mobilności, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

W kolejnych latach prawo do korzystania z programu uzależnione jest od spełnienia przez Państwa określonych warunków:

1. wykonywania okresowych, zależnych od czasu eksploatacji lub przebiegu samochodu, inspekcji serwisowych w serwisach Partnerów Serwisowych Audi w Polsce, potwierdzonych wpisem do książki serwisowej samochodu,

2. dokonywania napraw, wymiany części i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Audi AG i Partnera Serwisowego Audi.

Gwarancja Mobilności Audi udzielana jest oraz przedłużana dla usług opisanych w niniejszej broszurze każdorazowo po dokonaniu wymaganej, okresowej, zależnej od czasu eksploatacji lub przebiegu samochodu, inspekcji serwisowej w serwisach Partnera Serwisowego Audi w Polsce.Świadczenia przysługujące w ramach programu Gwarancja Mobilności Audi

1. Naprawa pojazdu w miejscu zdarzenia

W przypadku zdarzenia objętego programem postaramy się udzielić pomocy najszybciej jak to będzie możliwe. Pracownik pomocy drogowej usunie przyczynę uniemożliwiającą kontynuowanie podróży i naprawi Państwa pojazd.

2. Holowanie

Jeżeli nie jest możliwa naprawa pojazdu w miejscu zdarzenia, odholujemy go do najbliższego serwisu Partnera Serwisowego Audi (zastrzegamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania).
Jeżeli Państwa samochód uległ wypadkowi na terytorium Polski, odholujemy go do dowolnego wskazanego przez Państwa Partnera Serwisowego Audi w Polsce.

3. Samochód zastępczy albo dalsza podróż albo nocleg w hotelu

Jeżeli po odholowaniu samochodu do serwisu rozpoczęto proces diagnostyczny lub brak jest części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy warsztatowej, oferujemy Państwu jedno z poniższych świadczeń.

Samochód zastępczy
Na czas potrzebny do naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż na 5 dni roboczych, udostępnimy Państwu samochód zastępczy bez limitu kilometrów.

Dalsza podróż (samolotem lub pociągiem)
Zorganizujemy i opłacimy kierowcy i pasażerom w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym dojazd pociągiem I klasy lub przelot samolotem w klasie ekonomicznej (jeśli podróż przekracza dystans 1000 km) do miejsca docelowego podróży lub do miejsca zamieszkania do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 450 EUR na osobę.

Nocleg w hotelu
Zapewnimy kierowcy i pasażerom, w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym, nocleg w hotelu kategorii nie niższej niż trzygwiazdkowej wraz ze śniadaniem na czas przeprowadzenia niezbędnych napraw, jednak nie dłużej niż na 5 dni.

4. Koszty przejazdu taksówką

W razie konieczności przejazdu taksówką pokryjemy koszty przejazdów do łącznej kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 80 EUR.
content_paragraph_2011682380.img.image.png

5. Przekazanie samochodu po naprawie

Zorganizujemy i opłacimy przekazanie naprawionego samochodu do Państwa miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 500 EUR. Świadczenie realizowane jest w formie transportu (holowania) samochodu albo pokrycia kosztów kierowcy zastępczego albo pokrycia kosztów dojazdu właściciela pojazdu do miejsca postoju samochodu publicznym środkiem transportu (dowolna klasa biletu) w tym samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli podróż przekracza dystans 1000km.

6. Dostawa Oryginalnych części Audi

Świadczenie realizowane jest wyłącznie poza granicami Polski w sytuacji, gdy części zamienne niezbędne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne do jego naprawy nie są dostępne w miejscu wykonania naprawy. Usługa realizowana jest tylko w następstwie zdarzenia uprawniającego do skorzystania z pomocy w ramach programu Gwarancja Mobilności Audi.
Na Państwa życzenie zamówimy i dostarczymy części pod wskazany adres. Koszty zakupu części pokrywa ich odbiorca.
ASER_P_161017_1277x718.png

7. Nieoprocentowana pożyczka gotówkowa

Świadczenie realizowane jest wyłącznie poza granicami Polski. W sytuacji, gdy będą Państwo zobowiązani pokryć koszty naprawy, a nie będą Państwo dysponować odpowiednią ilością środków finansowych, pokryjemy koszty naprawy maksymalnie do 1000 EUR lub jej równowartość w walucie kraju, w którym naprawy były lub będą dokonane, traktując tę zapłatę jako nieoprocentowaną pożyczkę na okres do 60 dni. Po tym terminie są Państwo zobowiązani zwrócić należną kwotę wraz z odsetkowymi naliczonymi w wysokości ustawowej.

8. Zwrot kosztów pośrednich

Pokryjemy drobne koszty pośrednie, które powstały w związku z awarią Państwa samochodu (np. koszty parkingów, rozmów telefonicznych) do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 30 EUR.

9. Serwis telefoniczny

W ramach serwisu telefonicznego świadczymy na rzecz Państwa serwis awaryjny i serwis informacyjny.

Uwagi

• Samochód zastępczy użyczany jest na warunkach określonych przez podmiot świadczący usługi wynajmu pojazdów, w szczególności przy uwzględnieniu konieczności przedłożenia wymaganego zabezpieczenia za użyczany pojazd. Świadczenie samochodu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa do samochodu zastępczego.
• Samochód zastępczy oraz nocleg w hotelu są organizowane w miarę lokalnych możliwości.
• Dalsza podróż organizowana jest do jednego miejsca docelowego.
• Koszt samodzielnie zorganizowanego wynajmu pojazdu zastępczego/ hotelu/ dalszej podróży/ dodatkowych świadczeń nie będzie pokrywany.
• Usługi wykraczające poza program Gwarancja Mobilności Audi mogą być świadczone na rzecz klienta wyłącznie odpłatnie.
• Program Gwarancja Mobilności Audi nie obejmuje awarii i unieruchomień pojazdu spowodowanych zamontowaniem w samochodzie innych niż Oryginalne części Audi®, jak również instalacji lub akcesoriów, na których montaż producent pojazdów i/lub Volkswagen Group Polska Sp. z o. o. nie wyraził zgody oraz w razie wystąpienia zdarzeń będących wynikiem nieprzestrzegania przez użytkownika pojazdu wymogów producenta w zakresie obowiązkowych inspekcji serwisowych lub zasad eksploatacji pojazdu.
• Program Gwarancja Mobilności Audi nie obejmuje pojazdów należących do policji, wojska lub straży granicznej.

Wszelkie wątpliwości w zakresie funkcjonowania programu wyjaśnią Państwu pracownicy Partnera Serwisowego Audi.
 
 

W przypadku zaistnienia ww. zdarzeń, prosimy bezzwłocznie skontaktować się z Centralą Zgłoszeniową Całodobowej Pomocy Drogowej Audi:

połączenie bezpłatne: +48 800 612 834

połączenie płatne: +48 61 831 99 44

Uwaga: dla połączeń z zagranicy dostępny jest wyłącznie numer połączenia płatnego.Instrukcja zgłoszenia zdarzenia

1. Należy podać operatorowi Centrali Zgłoszeniowej następujące dane:
• imię, nazwisko właściciela/użytkownika,
• model, numer nadwozia (VIN pojazdu),
• numer rejestracyjny pojazdu,
• datę pierwszej rejestracji pojazdu lub datę ostatniej inspekcji serwisowej,
• miejsce zdarzenia (gdzie znajduje się pojazd),
• krótki opis sytuacji (przyczyna awarii, wypadku, okoliczności kradzieży, itp.),
• numer telefonu, pod którym dzwoniący jest osiągalny w momencie zgłoszenia (telefon kontaktowy),
• liczbę pasażerów (dzieci, zwierzęta),
• czy samochód posiada przyczepę
• czy jest to samochód hybrydowy

2. Zastosować się do wskazówek Centrali Zgłoszeniowej.

3. Podjąć starania mające na celu ograniczenie szkody i zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia.

4. Nie zlecać czynności, o których wykonanie zwrócili się Państwo do Centrali Zgłoszeniowej, innym osobom, chyba, że pomoc nie dotrze w czasie do 2 godzin od chwili zawiadomienia Centrali Zgłoszeniowej.

5. Przedstawić przybyłemu pracownikowi pomocy drogowej ważną książeczkę serwisową z wpisem potwierdzającym prawo do świadczeń Gwarancja Mobilności Audi lub wydruk potwierdzający prawo do świadczeń Gwarancja Mobilności Audi (dotyczy samochodów z cyfrową książką przeglądów) oraz udzielić pracownikowi pomocy drogowej stosownych pełnomocnictw w celu realizacji właściwych świadczeń.

6. Na życzenie Centrali Zgłoszeniowej, udzielić wszelkich możliwych wyjaśnień w sprawie zaistniałego zdarzenia.